Oferta

Pełny zakres usług rachunkowo-księgowych:

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie polskiego prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, podatku od towaru o usług, ordynacji podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych i In.
 • sporządzanie oraz sprawdzanie poprawności zeznań i deklaracji podatkowych
 • reprezentowanie podatników i płatników przed organami podatkowymi
 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie innych należności publiczno-prawnych
 • prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • audyt i optymalizacja podatkowa

Doradztwo prawne:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji dal potrzeb podatku od towarów i usług
 • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami polskiego prawa podatkowego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji Intrastat
 • sprawozdań statystycznych w tym ochrony środowiska

  Zakładanie, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych   Prowadzenie spraw płacowo-kadrowych:

 • sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń pracownika
 • sporządzanie dokumentacji chorobowej pracowników i właścicieli firmy
 • obliczanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń
 • rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • tworzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracownika na podstawie Kodeksu Pracy (umowa o pracę, świadectwo pracy, inne dokumenty kadrowe)
 • tworzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem osób na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło i in.)
 • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS